Black Ribbon

King0011

A4

1

2

3

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คลิกที่นี่

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

พันธุ์ ชั้นพันธุ์ ราคา/กิโลกรัม

ปริมาณที่มีจำหน่าย(กิโลกรัม)

สถานะการจำหน่าย

 ปทุมธานี 1

 ขยาย

 17

544,850

 พร้อมจำหน่าย

 ปทุมธานี 1

 หลัก

 26

 7,460

 พร้อมจำหน่าย

 กข41

 ขยาย

 16

183,725

พร้อมจำหน่าย

 กข57

 ขยาย

 16

 40,000

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 กข57

 จำหน่าย

 15

 -

 เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่  12  มีนาคม  2560 คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนักศึกษาฝึกงาน  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมประเพณีไทย รดน้ำขอพรจากนางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และผู้อาวุโส  เนื่องในวันสงกรานต์

Read more

ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 

Read more

ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2560

Read more

  ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี   

Read more

                ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดอุทัยธานี

Read more

  กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ พร้อมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ

Read more

กิจกรรมบริการประชาชน สถานที่จัดงานขายสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงาน กษ.ชัยนาท 

Read more

  สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

Read more