King0011

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2559

พันธุ์ ชั้นพันธุ์

ปริมาณ(กิโลกรัม)

ราคา/กิโลกรัม ช่วงเวลาที่มีจำหน่าย
ปทุมธานี 1 ขยาย - 17 ตุลาคม 2559
ปทุมธานี 1 จำหน่าย - 16 ตุลาคม 2559
กข41 ขยาย - 16 ตุลาคม 2559
กข57 ขยาย 16 พฤศจิกายน 2559

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉางและตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 91 คน ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ม.5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

Read more

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

Read more

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาผลการดำเนินงานปี 2559และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่4

Read more