Black Ribbon

478898

A4

1

11

22

aa

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

พันธุ์ ชั้นพันธุ์ ราคา/กิโลกรัม

ปริมาณที่มีจำหน่าย(กิโลกรัม)

สถานะการจำหน่าย

 ปทุมธานี 1

 ขยาย/ฝน/59

 14

171,000

 พร้อมจำหน่าย

ปทุมธานี 1 ขยาย/แล้ง/60 17 741,000 พร้อมจำหน่าย

 กข57

 จำหน่าย

 15

180,000


พร้อมจำหน่าย

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่24พฤษภาคม 2560 เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ข้อคิดดีๆที่พี่สอนน้องในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีปี2560 

Read more

วันที่ 7  - 9 พฤษภาคม  2560 ฝึกอบรมโครงการคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาของนักบริหาร และติดตามวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกรมการข้าว

Read more

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปลุกต้นไม้

Read more

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งรัดการทำประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวของการผลิตฤดูนาปี 2560 

Read more