การตลาดเมล็ดพันธุ์

p4

 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

• กำจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเก็บรักษา โดยรมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแก๊สฟอสฟีนในรูปของอลูมิเนียมฟอสไฟด์   ซึ่งผลิตออกมาเป็นชนิดเม็ด  เช่น ฟอสท๊อกซิน  ในอัตรา 2 -3 เม็ด (กรัมออกฤทธิ์) ต่อข้าว 1 ตันหรือลูกบาศก์เมตร
• ทำความสะอาดโรงเก็บก่อนนำเมล็ดไปเก็บรักษา
• แยกกองเมล็ดพันธุ์เก่าและใหม่ ไว้คนละด้าน
• จัดกองเมล็ดพันธุ์ให้ห่างผนังโรงเก็บด้านละ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน
• วางเมล็ดพันธุ์บนแคร่สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร
• จัดทำเครื่องหมายกำกับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างละเอียด
• ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงเก็บ เพื่อป้องกันการการสูญเสียเนื่องจากการทำลายของแมลงและสัตว์ศัตรูโรงเก็บ

 

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

การสมัครตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกรมการข้าว

คำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกรมการข้าว

ใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืชของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

จำนวนตัวแทนจำหน่าย ณ ปัจจุบัน