งานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายไพฑูรย์ อุไรรงค์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้างเชิงธุรกิจ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าทราย ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายวิชาญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงาน
การฝึกอบรมทีมตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดการฝึกอบรมทึมตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมทีมตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1
เศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดการฝึกอบรมทึมตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557
โครงการสัมมนากำหนดแนวทางการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว
การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การระดมความคิด ประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว (Q seed) มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE SEED) รวมถึงการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไเพิ่มเติม
การฝึกอบรมลูกจ้างตัดพันธุ์ปน
การฝึกอบรมลูกจ้างตัดพันธุ์ปน โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดชัยนาท ปี 2557 หลักสูตร การกำจัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ข้าว วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การทัศนศึกษาของคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้าการเกษตร จากทวีปแอฟริกา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายพชร ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ต้อนรับคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร จากทวีปแอฟริกา ด้วยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute; IRRI) โดย Mr.Joseph Rickman ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการผลิตพืช ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาข้าวแอฟริกัน (CARD) ได้ดำเินินการจัดทัศนศึกษานำคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร จำนวน 17 คน จาก 14 ประเทศในทวีปแอฟริกา
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ 2557
สำรวจแมลงจากกับดักแสงไฟและโฉบแมลงจากแปลงนาของเกษตรกร ที่ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Additional information