ขายข้าวปทุมธานีวันที่15พ.ย.62

 1222  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มีเกษตรกรสนใจเข้าซื้อเมล็ดพันธุ์ จำนวน 74 ราย 

21824

21830

21832

21833