ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

1 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในงานโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

            วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นวก.ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในงานโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ณ ร้านต้นส้มการเกษตร ต.ท่าชัย จ.ชัยนาท มีผู้เข้าร่วม 200 ราย โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

S 8937479

S 8937482

S 8937483

S 8937484