เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรี

 S 220471301 วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรี 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศพก.ทองเอน หมู่ 10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรับผิดชอบบรรยายให้ความรู้ในสถานีที่ 3 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย

S 220471302

S 220471303

S 220471306

S 220471301

S 220471299