ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่

 1  วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ผิวสอาด เจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ผิวสอาด เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายจลกล พุฒศิริ ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดอุทัยธานี และนายสันทัด วัฒนุกุล ประธาน ศพก. ระดับจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี มีผู้ร่วมเข้าประชุม 40 ราย

2

3

5