ได้ประชุมชี้แจงย้ำถึงเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 1 วันที่  14  เมษายน   2563  เวลา  13.30 น.  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ได้ประชุมชี้แจงย้ำถึงเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วันที่  14  เมษายน   2563  เวลา  13.30 น.  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ได้ประชุมชี้แจงย้ำถึงเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1

3

4