ตรวจตัดสินคุณแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2563

 1  วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ น.ส.นิษา คุ้ยทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเนตรชนก กวางแก้วนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.อัคณา มาใหญ่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.เอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางนุจรีย์ โตเรือง นักวิชาการเกษตร 

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ น.ส.นิษา คุ้ยทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเนตรชนก กวางแก้วนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.อัคณา มาใหญ่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.เอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางนุจรีย์ โตเรือง นักวิชาการเกษตร ตรวจตัดสินคุณแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2563 ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ ตำบลท่าชัย และบ้านหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

1

2

3

4