สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักข้าวปทุมธานี 1 เพื่อยืนยันคุณภาพเพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 4 วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักข้าวปทุมธานี  

 

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักข้าวปทุมธานี 1 เพื่อยืนยันคุณภาพเพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

1

2

3

4