จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2

 4  วันที่  17-18 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร พื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 18 ราย

123567