ตรวจติดตามร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518

 6  

วันที่  19 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่  19 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

123457