ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศขช.บ้านดงตาล ต.วังยาง บ้านดอนโพธิ์ ต.บ้านกร่าง บ้านยางขาคีม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจัน บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช

 5 ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีศขช.บ้านดงตาล.วังยางบ้านดอนโพธิ์ ต.บ้านกร่าง บ้านยางขาคีม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจัน บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช 

วันที่  3 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีศขช.บ้านดงตาล.วังยางบ้านดอนโพธิ์ ต.บ้านกร่าง บ้านยางขาคีม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจัน บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวชจากการติดตามมีศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงตาล ได้มีเกษตรกรจำนวน 2 ราย พื้นที่ 16 ไร่ ทำการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ ปท 1 แล้วข้าวอายุได้ 18 วัน ส่วนกลุ่มอื่นอยู่ระหว่างรอน้ำในการเพาะปลูก

16