จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว

 5  วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 30 ราย

 วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 30 ราย

1

2

3

4