วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ ตำแหน่งนักเกษตร เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

 5  วันที่  26 พฤศจิกายน   2563   นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์  สนิทชาติ ตำแหน่งนักเกษตร เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปี 2564

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน   2563   นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ ตำแหน่งนักเกษตร เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปี 2564 หัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบการตรวจรับรองการการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)​ โดย มีนายสุชาติ อ่อนดำ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์วิจัยข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย

5

2

31