ร่วมการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2563

 1  

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2563

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2563ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบผลดำเนินงานประจำปี 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

1

2

3

4