ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

 1  

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 ณ ที่ชมรมผู้ผลิตเมล็ดข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และ ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

1

2

3

4