ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด (ประเภทภัยแล้ง) ครั้งที่ 5/2563

 1

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์  อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด (ประเภทภัยแล้ง) ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์  อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด (ประเภทภัยแล้ง) ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนเตรียม รับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประเภทภัยแล้ง ปี 2563/64 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

3