ร่วมประชุมแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

 4  

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมประชุมแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบที่ 2)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมประชุมแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบที่ 2)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายนุภาษ สัตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุม 

1

23