ร่วมจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี

 4  

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าร่วมจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2564  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าร่วมจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2564  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมประชุม 39 ราย และมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด 19 

7

5

3

6