ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นางสาวนิษา  คุ้ยทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (application Zoom)

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 1 มอบหมายให้นางสาวนิษา  คุ้ยทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (application Zoom)

1

2

3