ร่วมประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย”

 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัยณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยนายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน

 1

2

3