ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1

 1  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นำโดย นางนิรดา  ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

1

23