ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2564 (รุ่นที่ 1) ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง

1   

วันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2564 (รุ่นที่ 1) ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 วันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2564 (รุ่นที่ 1) ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1

2

3

4