ประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

 

 4.5.60.1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งรัดการทำประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวของการผลิตฤดูนาปี 2560 

4.5.60.2

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น-16.30 น. นางกิดากร  ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นวก.ปฏิบัติการ กรมการข้าว กระเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ เพื่อเร่งรัดการทำประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวของการผลิตฤดูนาปี 2560 ร่วมทั้งหมด 23 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ  โดยมีนายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว