ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560

576190

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560 

27963

                                  07086010708602 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นาง กิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560 โดยมี นางพรประภา แพทย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจำนวน 6 ราย ณ อาคารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทจังหวัดชัยนาทโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 66 ราย