Asian Seed Magazine

4.09.60.1

วันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Steven Layne, APSA   พร้อมนายวิลาศ วิชญะเดชา ,ผู้อำนวยการสำนักผู้เชียวชาญและคณะกรมการข้าว จำนวน 5 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานลงในนิตยสาร Asian Seed Magazine 

409.60.2

วันที่ 4 กันยายน 2560 นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท , นายธรรมศักดิ์ ภู่สุภา หัวหน้ากลุ่มผลิตฯ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Steven Layne, APSA   พร้อมนายวิลาศ วิชญะเดชา ,ผู้อำนวยการสำนักผู้เชียวชาญและคณะกรมการข้าว จำนวน 5 ราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานลงในนิตยสาร Asian Seed Magazine ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.นางลือ-ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท