พานักเรียนศึกษาดูงาน

80206  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ้มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนักเรียนดูงานจำนวน  20 คน

80206

80207

80208