สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

 S 20406280d วันที่ 26-27 เดือนเมษายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2

 

           วันที่ 26-27 เดือนเมษายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

S 20406280d

18610

4543