จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

DSC 0172   วันที่ 7 มิถุนายน 2561  นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

                วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)        ปี 2561 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทัพทัน-ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน เป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สหกรณ์การเกษตร, กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สถานี่ตำรวจภูธรอำเภอทัพทัน และมีการจัดบริการฐานเรียนรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 150 ราย

DSC 0130

DSC 0146

DSC 0172 

DSC 0251

DSC 0217