1122 1212 

seed

             ข้อมูล ณ วันที่   19  เมษายน  2564

 9 4 64

 

 

 

                                                                                                          

Prev Next

   วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติโครงการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  

Read more

    วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2564 (รุ่นที่ 1) ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more

    วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

Read more

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์​2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ​1ตำบล​1​กลุ่มเกษตร​ทฤษฏีใหม่​ณ​แปลงโคก​หนอง​นา​ตากะยาย​ตำบลเขากวางทอง​อำเภอหนองฉาง​  จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์​รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​เป็นประธาน

Read more

    วันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2564 (รุ่นที่ 1) ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีดร.รุจีพัชร  บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

Read more

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย”

Read more

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นางสาวนิษา  คุ้ยทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (application Zoom)

Read more

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์​2564​ นายสุนทร​โนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์​ข้าวชุมชน​ระดับจังหวัดปี​2564​ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน​  

Read more

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์​ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมนายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มอบนโนบายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 40 ราย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์​ 2564 นายสุนทรโนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน​โครงการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร​ทฤษฏีใหม่​ระดับจังหวัดครั้งที่3/2564 ณห้องประชุมนายแก้วนายดอกชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่5)​

Read more

    วันที่  8 กุมภาพันธ์  2564  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วย น.ส.จิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.จิดาภา ชาติสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

    วันที่  28  มกราคม  2564  เวลา  11.00 น. นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  มอบหมายให้ นางเนตรชนก  กวางแก้ว  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง  จำนวน 7 ราย  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ อาคารวิมลคุณาการ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Read more

    วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวเอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

Read more

    วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายสมบรูณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน

Read more

    วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าร่วมจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2564  กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more

    วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมประชุมแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบที่ 2)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

  วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์  อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด (ประเภทภัยแล้ง) ครั้งที่ 5/2563

Read more

    วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ วัดดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

Read more

    วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

Read more

  วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  

Read more

    วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2563

Read more

    วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Read more

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางวรรณา อยู่สนิท และ นางสาวจุฑาภรณ์  รอดสำเภา ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  

Read more

    วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวขนิฐา ผิวสะอาด นางสาวฤทัยรัตน์ บำเรอจิตต นางสาววีรยา อินสุ่ม และนายรุ่งนิรันดร์ อินพญา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more

   วันที่  26 พฤศจิกายน   2563   นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์  สนิทชาติ ตำแหน่งนักเกษตร เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปี 2564

Read more

   วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่  2/2563 

Read more

   วันที่  25  พฤศจิกายน   2563   นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์  นางสาววัฒนารัตน์ อินชูพงษ์  นางสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก และนางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2

Read more

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

Read more

    วันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ณ ที่แปลงสาธิตนาอัจฉริยะ ตำบลท่านางเลิง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

   วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 30 ราย

Read more

    วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมงานแถลงข่าวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการแถลงข่าว

Read more

    วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ได้เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปลาช่อน  ตำบลแม่ลา  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

Read more

  ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีณศขช.บ้านดงตาลต.วังยางบ้านดอนโพธิ์ ต.บ้านกร่าง บ้านยางขาคีม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจัน บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช 

Read more

  วันที่ 22  มิถุนายน2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  

Read more

    วันที่  19 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ และนางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

Read more

   วันที่  17-18 มิถุนายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2

Read more

   วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

Read more

   วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาวจิรนันท์  อุ้ยมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

   วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทพร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๔ โดยวิธี Gin Conference 

Read more

   วันที่  26 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวงเดือน วรภัฎ  พนักงานธุรการ พร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

   วันที่ 25 เมษายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ  ได้มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

Read more

   วันที่​16​-17 เมษายน​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​มอบหมายให้​นายแมนรัตน์​เทียนชูศักดิ์​รักษาการหัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์​พร้อมด้วย​น.ส.เอนิสา​รัตนเรืองบวร​นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ​นางนุจรีย์​โตเรือง​นักวิชาการเกษตร​และนายรุ่งโรจน์​สนิทชาติ​นักเกษตร​ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท​กรมการข้าว​ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน​จังหวัดสุพรรณบุรี​

Read more

  วันที่ 18 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางวงเดือน วรภัฎ  พนักงานธุรการ พร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อประจำจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

Read more

  วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้นางเนตรชนก กวางแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักข้าวปทุมธานี 1  

Read more

   วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ น.ส.นิษา คุ้ยทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเนตรชนก กวางแก้วนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.อัคณา มาใหญ่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.เอนิสา รัตนเรืองบวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางนุจรีย์ โตเรือง นักวิชาการเกษตร 

Read more

  วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เป็นประธานการประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ครั้งที่  2/2563  

Read more

  วันที่  14  เมษายน   2563  เวลา  13.30 น.  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ได้ประชุมชี้แจงย้ำถึงเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

Read more

   วันที่  13  เมษายน   2563  นายสุนทร  โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

   วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2563)

Read more

   วันที่ 23 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจติดตามบ่อบาดาล

Read more

  วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2563)  

Read more

   วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2563)

Read more

   วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2563)

Read more

   วันที่ 18 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​1)​ 

Read more

  วันที่ 17 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​1) 

Read more

   วันที่ 13 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​1)​

Read more

   วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ผิวสอาด เจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563

Read more

  วันที่ 13 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายฐิติพัฒน์กาวินนายรุ่งนิรันดร์อินพญาเจ้าหน้าที่โครงการ​ และนักศึกษาฝึกงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  

Read more

  วันที่ 12 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​1)​ 

Read more

  วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2563)  

Read more

  วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 จังหวัดสิงห์บุรี 

Read more

   วันที่ 10 มีนาคม​2563​ นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​1)​ 

Read more

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563   

Read more

   วันที่ 9​มีนาคม​ 2563​นายสุนทร​โนราช​ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด​พันธ์​ข้าวชัยนาทได้มอบหมายให้นายนิมิตร​คำบุญมี​นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ​พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่โครงการ​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี​ (ครั้งที่​ 1)​

Read more

  วันที่ 3 มีนาคม​ 2563​นายสุนทร​โนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมอบหมายให้นายแมนรัตน์เทียนชูศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นางนิษา คุ้ยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมนายรุ่งโรจน์ สนิทชาติ นักเกษตร  ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการข้าว​พันธุ์​ปท1​ฤดูแล้ง​ปี​ 63 

Read more

   วันที่ 28 มกราคม2563 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ

Read more

   วันอังคารที่ 28 มค.63 เวลา 09.00 น.นายสุนทร โนราชผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยกาชาดจังหวัดชัยนาท

Read more

   วันจันทร์ที่ 27 มค 63 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทร่วมเป็นเกีรยติในพิธีการบูชาแม่พระโพสพ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

Read more

   นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนายนิมิตร  คำบุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานพร้อมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

  วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นางวลัยลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่เกษตรกร

Read more

วันที่ 13-17 มกราคม​ 2563​ นายสิทธิชัย​ ม่วงงาม​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินการของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่​ (เวทีชุมชน)​ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์​ข้าว​ของศูนย์ข้าวชุมชน​ ปี​ 2563

Read more

     วันที่ 7-9 มกราคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี  

Read more

    วันที่ 11-13​ และ 17-18​ ธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ดำเนินการรวบรวมแบบคำขอดำเนินกิจการต่อของศูนย์ข้าวชุมชน​และกรอกแบบสำรวจข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนปี​2563   

Read more

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี

Read more

   วันที่ 4 ธันวาคม 2562   กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการเเละถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานวันดินโลก World Soil Day 2019 “

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในงานโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

Read more

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิชัย ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

Read more

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายให้นายแมนรัตน์  เทียนชูศักดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าโครงการฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Read more

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Read more

  วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day)                             วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ร่วมจัดงานวันนัดพบเกษตรกร(Field Day) นายมงคล จันทรเพรช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท   มอบหมายให้ นายสาวจิรนันท์ อุ้ยมาก...

Read more

    พิธีเปิดงานวันรงรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  

Read more

    วันที่19 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลข้าวไทย THAI RICE FESTVAL 2018 

Read more

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

Read more

 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2562 ระดับภาคกลางฯ

Read more

   วันที่ 8 สิงหาคม​ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวนการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท  ร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more

   วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Read more

              วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

Read more